BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 387154]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 12 ก.พ. 2561)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ก.พ. 2561)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 11 สิงหาคม 2522 / อายุ 44 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : เรียน ร.ด

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2546
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิคส์กำลัง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.97
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : เครืกลไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.16

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
2. วิศวกร
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการโรงงาน
2. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
3. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 80000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 15 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2560  ถึง ธันวาคม 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 597 ม.4 นิคมอตุสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : -กำหนดนโยบายและวางแผน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ร่วมกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบและความเข้าใจนโยบายบริษัท
-ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ในโรงงาน ตั้งแต่การเข้า ของวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายวางแผนการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
-พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต เพื่อควบคุมของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วย เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
-อบรมพนักงานในบังคับบัญชา เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนยุ่งยากในการ ปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน สร้างแรงจูงใจในการ ทำงานใหกั้บผู้ใต้บั้งคับบัญชา
-ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในบังคับบัญชา(KPI) เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้น ผลตอบแทน เงินเดือน หรือโบนัส
-กำหนด มีส่วนร่วมและดำเนินการประชุมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กรเพื่อสรุปผลการ ปฏิบัติงานของแผนกเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขใหได้ตามเป้าหมายของบริษัท
-ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหาที่อาจ เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต กำหนด
-ควบคุมดูแลระบบบริหารงานคุณภาพ ISO:9000 และจัดทำระบ 5S, PM, TPM, KAIZEN ,KYT,LEAN, มาใช้เพื่อพัฒนางานในบริษัท
-เป็นเจ้าหน้ามี่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2553  ถึง มกราคม 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 125 ม.2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : -วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ควบคุมและติดตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร วิเคราะห์ปัญหาการเสียของเครื่องจักรเชิงป้องกัน(ไม่ให้เสียซ้ำ) ทบทวนแผนการซ่อมบำรุง ประสานงานแก้ปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผน PM ISO 13485 และกิจกรรม Kaizen,5ส จัดทำข้อมูล PMS-KPI วัดผลจากการ Break down ของเครื่องจักร
-วางแผนปรับปรุงกระบวนการในการผลิต ที่เกี่ยวกับเครื่องจักร
- พัฒนาผลิตงานใหม่ๆ(R&D)
-ประสานงานกับทางหน่วยงานราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการของโครงการต่างๆ
- รับผิดชอบงานการเฝ้าติดตาม การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต ลดของเสียจากการ
-วิเคราะห์ วางแผนจัดทำแผนงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต
กำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารเครื่องจักร อะไหล่ในกระบวนการผลิต
- จัดทำปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
- วางแผนการซอมบำรุง รักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ทีใช้ในกระบวนการผลิต
- ดูแลควบคุม Project ภายนอกบริษัท,ติดตั้งเครื่องจักร,งานก่อสร้างทั้งระบบ
- ดูแลซ่อมแซมงานสาธาณูปโภคต่างๆ
- และควบคุมดูแลการจัดเก็บสต๊อกอะไหล่และอุปกรณ์ด้วยโปรแกรมที่จัดทำขั้นมาใช้เอง
-จัดทำข้อมูล Validation IQ/OQ/PQ
-ดูแลระบบเครื่องยนต์ภายในบริษัท
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง
-ดูละระบบ HVAC,Chiller,Boiler,PLC,Controller,DC-AC Drive,Automation,DC,AC motor,SAKADA
-ดูระบบ IT และระบบ ERP
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2552  ถึง พฤษภาคม 2553
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 192 ถนนสุขสวัสดิ์ อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : -วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ควบคุมและติดตามแผนการ ซ่อมบำรุง ประสานงานแก้ปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผน PM TPM,ISO และกิจกรรม 5ส จัดทำข้อมูล KPI วัดผลจากการ Break down ของเครื่องจักร วางแผนปรับปรุงกระบวนการในการผลิต ที่เกี่ยวกับ เครื่องจักรควบคุมและติดตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร วิเคราะห์ปัญหาการเสียของเครื่องจักรเชิงป้องกัน(ไม่ให้เสียซ้ำ) ทบทวนแผนการซ่อมบำรุง ประสานงานแก้ปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผน PM ISO 9001 และกิจกรรม 5ส จัดทำข้อมูล PMS-KPI ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบันชา
-อบรมระบบ PM,TPM,5S
-ดูระบบ HVAC,Chiller,Boiler PLC,Controller,DC-AC Drive,Automation, DC,AC motor,Vector motor-SAKADA

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2548  ถึง กุมภาพันธ์ 2548
สถาบัน : สสท
หลักสูตร : ISO:9000;14000;GMP,HACCP
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2550  ถึง เมษายน 2550
สถาบัน : สสท
หลักสูตร : PM-TPM,KPI,Kaizen
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2557  ถึง กรกฎาคม 2557
สถาบัน : Q-Time
หลักสูตร : ISO;13485,GMP,จป เทคนืคขั้นสูง

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : 1.มีความเป็นผู้นำ
2.ทำงานรวมกับผู้อื่นได้ดี
3.เรียนรู้งานได้เร็ว
4.ทำงานในสถาวะกดดันได้ดี
5.ราเริง
6.งานมีปัญหา สามารถเรียกได้ตลอด

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : 1.จัดทำISO9001:2000 2.คุมงานสร้างโรงงานใหม่ 3.จัดทำระบบ PM TPM 4.สร้างเครื่องจักรใช้เอง 5.พัฒนาผลิตพันธ์ใหม่ 6.ISO:13485 4.ทำระบบ KPI 5.จัดทำISO13485 6.ปรับปรุงกระบวนการผลิต 7.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค 8.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง 9.วิทยากรอบรมระบบ TPM 10.สอนพิเศษระดับ ปวช-ป.ตรี
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap